Fortell om godt nytt for alt folket

«Hei! Husker du meg? Vi snakket sammen på en leir for 8 år siden. Du sa noe om hvem Gud er og hva han vil for livet mitt. Ordene satt som spikret i meg etterpå.»

 

Tekst: Terje Dahle

Jeg så litt forfjamset ut på en mann i midten av 20-årene som jeg ikke husker å ha møtt før. Jeg lette i hukommelsen etter hendelsen som han beskrev, men uten hell. Vi fikk en god samtale over en kopp kaffe fram til vi begge hadde andre avtaler vi måtte stille opp på.

Etterpå reflekterte jeg over denne samtalen. De ordene jeg hadde sagt, hadde gitt denne mannen noe av stor betydning, uten at jeg forstod rekkevidden av det. Jeg tenkte på alle de lange samtalene jeg har hatt med folk som tilsynelatende ikke har ført til noe som helst. Jeg begynte å tenke på alle de som har sagt noe i mitt liv mens jeg var barn og ungdom som har gitt meg tro og pågangsmot.

Noen uker senere møtte jeg en kvinne som flyttet til England etter videregående, og som etter mange års ytre suksess opplevde at både ekteskap og firma havarerte. Hun flyttet tilbake til Norge, og vitnet om at da alt var på det mørkeste, kom hun på noe søndagsskolelæreren hadde sagt til henne 30 år tidligere. «Trine, uansett hva du møter, er Jesus større enn det og vil føre deg på fast grunn hvis du stoler på han». Hun sa at hun hadde ikke tenkt på Gud siden livet «tok av» som 19 åring, men plutselig dukket dette utsagnet opp, og hun begynte å søke Jesus og kom hjem til Far.

En enkel setning sagt til et barn finner god jord og gir frukt mange tiår senere.  Det er bemerkelsesverdig hvor forskjellig folk hører ting som blir sagt. Jeg har mange ganger tenkt når folk refererer fra et infomøte eller kurs.

–Var vi på samme sted og hørte på samme budskap?

Av og til kan en ha lyst til å si minst mulig for ikke å bli misforstått. Men Bibelen sier at vi skal bruke ord for å dele evangeliet, gjøre disipler og utbre Guds rike. Godt jordsmonn har med å takle motgang eller medgang i livet uten å bli stolt eller bitter. Erling Thu skriver i dette nummeret av FOLK om å ta vare på hjertet sitt ut fra egne dyrekjøpte erfaringer. Artikkelen «God jord for ordet» viser hvordan omvendelse er nøkkelen til å ta imot alt det gode Gud har for oss, og at en ydmyk holdning åpner døra til Guds velsignelse. Gjennom intervjuet med kollokviegruppen på Ås får vi høre historien om hvordan studenter tar steg i etterfølgelse av Jesus når de møter mennesker som elsker Ham. I intervjuet med Chandrakant Chavada leser vi om sammenhengen de erfarer mellom forkynnelse av evangeliet og responsen hos folk. Det er lett å gjenkjenne lignelsen Jesus forteller i Matteus kapittel 13 og historien fra India.

Tankene går til vår situasjon i Norge i lys av Romerne kapittel 10 der Paulus spør: «Hvordan kan noen tro hvis ingen forkynner?» Artikkelen «Evangelisering versus menneskefisking» av Arne Skagen viser oss en vei i å være mennesker som deler gode nyheter om Jesus med andre uten at vi blir livsfjerne og stressa. Robert Erlandsen skriver levende om hvordan vi vil søke å nå ut med de gode nyhetene på kreative og nye måter når vi har et hjerte for mennesker.

Vi tror Norge trenger å høre nyhetene om seieren Jesus Kristus har vunnet for alle mennesker. Vi vil ikke kaste bort tiden på fiendtlige kommentarer på nettet eller spre trusler i Guds navn. Jesus har sagt at han sender oss som lam blant ulver, men at vi ikke skal frykte. Han er med oss alle dager, og vi har ingen grunn til å være sint, redd eller forulempet når folk spotter oss eller er er sint på oss for det vi tror på. Vi har et mye bedre oppdrag: Spre gode nyheter om Jesus til alle mennesker. Mange har hørt mye om kristendommen som religion, men altfor få mennesker har forstått hva Jesus gjorde for dem. Vi vil inspirere deg til å være blant de som bruker 2017 til å hjelpe mennesker rundt deg til tro og etterfølgelse av Jesus.

God lesing!  

(Terje Dahle er ansvarlig redaktør i bladet FOLK. Teksten publiseres i FOLK 1-2017.)

Klart hode og varmt hjerte

TerjeDahle«Hallo?!? Tror du fremdeles på dette? Tror du at Jesus gikk på vannet og at han ga mange tusen mat basert på noen småfisk og et brød. Hvilken planet kommer du i fra? Jeg trodde du var et oppegående menneske som hadde blitt ferdig med disse søte historiene fra en annen tid. Nå vet vi da mye bedre enn som så. Vi tenker annerledes.»

Tekst: Terje Dahle

Dette var den spontane reaksjonen fra en gammel kjenning jeg møtte på en flytur tidligere i år. Han representerer mange som i vårt samfunn tror at de tenker fritt og uten påvirkning fra religiøse tradisjoner. Men ingen av oss tenker og lever i et vakuum. Tankegangen vår er påvirket av miljøet vi er en del av. Vi er en del av et samfunn, og lever på skuldrene av de som har gått foran oss.

Vi lever i en brytningstid i Norge. Før ble den kristne kulturarven løftet fram i festtaler som noe vi har felles. I dag snakkes det mer om de humanistiske verdiene, og noen føyer til at det sekulære og humanistiske er det store idealet. Hovedforskjellen på en kristen tankegang og en humanistisk og sekulær tankegang er hva som er i sentrum. Hva som er referansen for vår forståelse av oss selv, livet og samfunnet.

For kristne er Bibelens Gud målestokken for alle ting. Vi vil alltid ta utgangspunkt i Gud på samme måten som Første Mosebok starter med at i begynnelsen var Gud. For humanistene er derimot mennesket alle tings målestokk. Når flere virkelighetsoppfatninger skal leve side ved side, blir det brytninger og konflikter. Mange kommer i en skvis og blir en kasteball mellom forskjellig tankegang. Vi er ikke lenger en del av et felles vi. Vi tvinges til å velge.

Vi som kristne oppfordres til å kjempe for våre rettigheter i samfunnet, mens Jesus oppfordrer oss til å gi avkall på våre rettigheter og sette Guds rike først. Selvrealisering er et ideal i verden, mens Jesus ber oss si nei til oss selv og følge han. Vi ser denne konflikten i spørsmål om samliv og ekteskap, livets to utganger og behovet for omvendelse. Mange kristne fristes til å tilpasse seg samfunnets tankegang for å bli mer relevant i formidlingen av evangeliet. Resultatet blir at det budskapet de serverer er så utvannet at ingen ser lyset fra evangeliet.

Vi velger å møte denne utfordringen i denne utgivelsen av FOLK ved å formidle det kristne verdensbildet. Det er en formidabel oppgave, spesielt fordi rammene et tidsskrift setter gjør at det på ingen måte blir uttømmende. Men vi tar opp de viktigste temaene som:

 

 • Hvem er Gud?
 • Evangeliets troverdighet
 • Guds plan for verden
 • Det kristne menneskesynet
 • Den usynlige og synlige verden
 • Å være forvaltere
 • Fornuften i å tro på Gud
 • Familiens plass i Guds plan

 

I tillegg får du lese noen intervjuer som aktualiserer temaene. Du får møte Priscilla Akua Boakye som forteller sin historie som startet i Ghana, og så langt har endt i Kirkenes. Og du møter Steinar Thorvaldsen, som er en kristen forsker og professor, og som lever midt i brytningen mellom ulike måter å forstå verden på.

Foreløpig taper den kristne forståelsen av verden terreng her til lands. Flere og flere velger å ramme inn livet sitt uten at Gud er en del av bildet. Men jeg tror ikke det vil vare. Jesus sa: «Dere er nedenfra. Jeg kommer ovenfra». Livet fra Gud som bodde i ham var sterkere enn alle kreftene rundt ham. På samme måte er vi sendt av Jesus til denne verden, og Guds ånd gir oss kraft til å formidle liv og håp til mennesker. Gud er med oss – motstand og forfølgelse kan ikke stoppe Guds rike. Dette folket tenker i tråd med Guds ord.

Ordspråkene kapittel 23 vers 7 sier at et menneske er slik det tenker. Vi tror det er viktigere enn noen gang at vi som tror på Jesus Kristus her et klart hode og et varmt hjerte. Det å engasjere seg i samfunnet med en tydelig kristen tankegang og et hjerte fylt av Jesu ånd vil gi framtid og håp for verden vi lever i.

God lesing!

(Terje Dahle er ansvarlig redaktør i bladet FOLK. Teksten publiseres i FOLK 4-2016.)

Jesus i prestasjonssamfunnet

TerjeDahleEvangeliet om Jesu seier over synd og død har en over 2000 år gammel historie. Mange som vil si at budskapet er utdatert og ikke svarer på utfordringene i et moderne samfunn. Realiteten er at evangeliets budskap er mer aktuelt enn noen gang.

Tekst: Terje Dahle

Vi lever i et samfunn der vi hyller supermennesket som klarer det utrolige og stadig flytter grenser for menneskelig prestasjon. Denne kulturen kalles prestasjonssamfunnet, og mediaer flyter over av stoff om hva denne prestasjonskulturen gjør med oss. Noe av det som beskrives er at det skapes høye idealer som tar bort hverdagsgleden og undergraver tilliten til at noe er godt nok.

For kristne er denne kulturen en utfordring og en mulighet. Utfordringen ligger i at mange kristne blir så preget av den kulturen vi lever i at vi ikke ser Guds svar for oss selv og menneskene rundt oss. Vi blir en del av problemet, og blir tause i å vise veg for folk. Men evangeliet er godt nytt i møte med konkurransen, sammenligningen og nederlagene denne kulturen innebærer.

Evangeliet er at vi som menneskehet er bankerott, ubrukelig og innkrøkt i oss selv i møte med den hellige og fullkomne Gud. Men at Gud selv kom til jord og ryddet opp i elendigheten ved at Jesus Kristus levde et fullkomment liv på jord og forsonte Gud med oss. Guds straff over synd (løgn, korrupsjon, feighet, svik, umoral) ble gjort opp da Jesus døde på korset, og resultatet ble Guds tilgivelse og forsoning. Dette skjedde uavhengig av vår innsats og prestasjon. Paulus skriver i sitt andre brev til Korinterne at:

Alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. (2 Kor 5,18-19).
Når vi omvender oss til Gud og i tro til Jesus gjør ham til Herre, erfarer vi Guds frelse som innebærer tilgivelse, forsoning og kraft til å leve et nytt liv.

Jesus har gitt oss forsoningens tjeneste, og det handler om hva Jesus har prestert. Forsoningens tjeneste flytter fokus fra oss og over på Gud. Det er gode nyheter i vår prestasjonskultur. Etterfølgere av Jesus har derfor kommet ut av å bruke andre som målestokk på eget liv. Jesus har ført oss fra døden til livet, fra press, jag og sammenligning til et liv i hans nåde der vi er takknemlig for det han har gjort. Og når vi ser hva forsoningen i Jesus Kristus betyr, blir vi folk som både lever og taler om forsoningen i Jesus.

Fordi samfunnet vårt er så prestasjonsfokusert, tror vi evangeliet har gode kår i landet vårt. Evangeliet om Jesu nåde og seier på korset reiser opp de som har mislyktes, løser folk fra selvopptatthet og samler folk under en Herre; Jesus Kristus. Derfor vil du i dette nummeret av FOLK lese flere artikler som berører dette temaet. Kristine Sandvik og Kristina Ladstein beskriver i sine artikler hvordan prestasjonskulturen oppleves, og viser en veg ut av det som er befriende. Håvard Kjøllesdal skriver om hvordan nakenhet og intimgrenser blir satt under press der den grenseoverskridende kulturen får fritt spillerom på nettet, men at valget ikke er nakenhet eller burka, men å leve et liv i rettferdighet og sunn gudsfrykt. Norleif Askeland og Erling Thu skriver om at vi som tror på Jesus har en ny identitet i ham. Det gjør noe med vår selvrespekt og vår måte å se på verden på. Kjartan Ørnes skriver om hvordan bibelens verdensbilde er et vi – et fellesskap, og at det er Guds svar for at vi ikke skal gå oss fast i oss selv. Du vil også lese historien om Joel Edvinson som har erfart å gå fra forakt og destruktivitet til et liv med selvrespekt der han selv er til hjelp for mange. Vi har også et intervju med Randi og Thomas Kvalheim som forteller sin historie om hvordan de fikk en ny forståelse av hva livet med Jesus er når de fikk del i evangeliet. Jesus er Herre, og evangeliet er for alle uansett livssituasjon. Vi tror at denne utgaven av bladet FOLK kaster lys over vår kultur og hvor aktuell Jesus Kristus er nettopp i vår del av verden.

God lesning!

(Terje Dahle er ansvarlig redaktør i bladet FOLK. Teksten er publisert i FOLK 3-2016.)

Steng av for å koble på

TerjeDahleVi lever liv der det forventes at vi er tilgjengelige 24/7. For å koble oss på Guds vilje og høre hans stemme må vi bli flinkere til å stenge av.

Etter mye reising og mange inntrykk hørtes det forlokkende ut med fire dager på hytta frakoblet omverdenen. Etter første dagen kom nysgjerrigheten på hva som skjedde i verden. Hvilke nyheter går jeg glipp av? Hvilke eposter burde jeg svart på?

Samtidig var det befriende å be, skrive og studere Guds ord uten andre forstyrrelser enn en harepus og noen ryper. Avhengigheten min av å være tilgjengelig ble veldig tydelig for meg. Dette suget var som en sult, som om jeg ikke hadde spist på mange timer. Det å løsrive meg fra dette suget ved å finne Gud og dermed meg selv ble en rik opplevelse. Det viste meg hvor viktig det er å sette av tid med Gud uten avbrytelser og distraksjon, og å ha en livsstil der fellesskap med Gud i lønnkammeret er et livsviktig valg i en travel hverdag.  

I dette nummeret av bladet FOLK har vi en fokusdel som vi har kalt «Livsrytme». Vi lever i en tid der vi blir bombardert med idealer, nyheter, behov, ny viten og sterke meninger. Alle vil ha vår oppmerksomhet, og de som ikke tar aktive valg om hva de vil bli eksponert for blir fort en container for alt som kommer i deres vei. Bibelen sier at den som ikke styrer sitt sinn er som en ødelagt by med nedrevet mur (Ord 25,28). Med dette nummeret vil vi bidra til å bygge opp igjen muren rundt sinnet ditt og leve med Guds fred og glede i en verden full av dårlige nyheter og frykt.

En artikkel handler om at Gud ønsker sabbaten skal være en hjelp til balanse mellom arbeid og hvile. Vi skriver om prioritering av de viktigste tingene først, slik at vi i får gjort det som virkelig betyr noe. Vi utfordres til å ta styringen i eget liv, regelmessig gjøre opp status og ta valg på bakgrunn av det. Rasmus Rimestad forteller hvordan Gud ledet han fra å streve med å prøve og gjøre ting for Gud, til å la Gud bruke ham ut fra en posisjon av å hvile som Guds barn. Det er en befriende erfaring som frigjør energi til å leve. I «Syv livsviktige minutter» får du innblikk i hvordan en av mange Jesusfokuserte studenter har funnet livgivende kraft i hverdagen gjennom tid med Jesus. Flere tekster oppmuntrer oss til fellesskap med Gud uansett omstendigheter. Vi er kalt til å tjene Gud og mennesker hele livet uten å bli utbrent.

Gjennom intervjuer har vi gjennom årene løftet fram hverdagshelter. I dette nummeret intervjuer vi Christian Ekrem. Han kombinerer sine ønsker om å formidle evangeliet med utvikling av nye tekniske løsninger. Ingrid Myhr-Hansen gir oss innblikk i en hverdag mange småbarnsforeldre kjenner på kroppen. En hverdag full av gode opplevelser og mange muligheter.

Artiklene og intervjuene byr på livsvisdom for disipler i 2016. De viser en vei i det å ha gode vaner, ta nødvendige prioriteringer og velge en livsrytme som bærer gjennom livet med hjertet tent for Gud og krefter til å fullføre løpet.

Nummeret inkluderer også to artikler med grunnleggende undervisning fra Bibelen. Den ene løfter frem det kristne håpet i Det nye testamentet. Det er ikke bare en trøst og ønskedrøm knyttet til framtiden, men er en realitet som preget livet her og nå.

Den andre artikkelen handler om paradoksene vi finner i Bibelen, som tilsammen bringer oss til en åpenbaring av Gud og hans plan. For alle som prøver å forstå Gud intellektuelt løsrevet fra relasjonen til han, blir Bibelens budskap konfliktfylt, selvmotsigende og ulogisk. Da blir Gud liten og et redskap tilpasset vår begrensete forståelse, og vi reduserer Guds menighet til et menneskelig prosjekt. Det å omfavne hele Bibelens budskap og leve i åpenbaring av en stor Gud er mer aktuelt enn noen gang.

Vi tror at det du leser vil bevisstgjøre og styrke deg og øke kjennskapen til Gud. God lesing!

Les bladet ved å trykke her.

(Terje Dahle er leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK.)

Teksten er publisert i FOLK_2_2016.

 

Vinn kampen om sinnet

Vi kan ikke hindre at fuglene flyr over hodet på oss, men vi kan hindre at de bygger rede der…

TerjeDahleNoen ektepar jeg møtte for en stund siden hadde en felles utfordring: de var konstant
slitne. En av dem beskrev det som at han hele tiden prøvde å få øynene opp og fokusere, men ikke klarte det. Jeg stilte dem noen spørsmål om arbeid, hvile, søvn og vaner i forhold til Guds ord og bønn. Etter hvert kom det fram at slitenheten de opplevde var et resultat av et mentalt tankekjør. De opplevde at forventningene stod i kø: fra skole, barnehage, SFO, kolleger, trenere, foreldre, svigerforeldre og ikke minst Facebook. De tok innover seg likt og ulikt, uten å sortere og rydde i hva som fikk plass i sinn og tanker. Resultatet var at de følte seg nedkjørt, selv om hverdagen egentlig bar preg av god helse, tydelige prioriteringer og sunne barn.

Ordspråkene sier at det er bedre å styre sitt sinn enn å innta en by (Ord 16,32). Sammenligningen betyr at det å styre tankene krever innsats og bevissthet. Da jeg var liten, sang vi «Jesus styr du mine tanker». Da jeg ble voksen, oppdaget jeg at ansvaret for sinn og tanker har Gud gitt til oss (Rom 12,2; 2 Kor 10,5). Det å vokse opp innebar at jeg sluttet å skylde på andre, enten det var Gud eller mennesker, men tok ansvar for mitt eget liv.

I dette nummeret av FOLK har vi en fokusdel vi har kalt «Kampen om sinnet». Det er et stort og viktig emne som vi belyser deler av. To artikler gir et bibelsk grunnlag for å forstå temaet. Jeg har skrevet en artikkel om fred, som viser at Jesus er fredsfyrsten som har seiret over døden, og dermed beseiret all håpløshet og meningsløshet. Artikkelen «Djevelske tankedrypp» av Per Arne Gjerde viser at vi står i en kamp om sinnet vårt, der djevelen prøver å lure oss til å tro på hans løgner. Men vi har fått våpen til å kjempe imot slik at vi kan bli stående. Motløshet kan være et resultat av at djevelen har fått herje i tanker og sinn. Rune Ørnes gir konkret veiledning til å håndtere motløsheten når den prøver å overmanne oss. Erling Thu deler også om motløshetens gift som kjemper om plassen i tanke og sinn. Spesielt når vi er mest sårbare og ubeskyttet. Hans åpne og ærlige artikkel vil mange kjenne seg igjen i.

Vi har også artikler i dette nummeret som viser hvordan psykiatrien kan være til hjelp i å bevare et sunt sinn. Mange kristne har berøringsangst for det psykiatriske hjelpeapparatet. Men vi har mye faglig hjelp å hente i å forstå hvordan menneskets tankegang kan håndteres.

Det sekulære trykket i samfunnet gjør at vi som kristne trenger å være våkne. Vi ønsker å løfte frem områder der vi har en kamp. Børge Bentsen skriver om liberalteologiens inntog i Vesten, tankegangen bak og konsekvensene det får. Vi har også trykket kronikken «Det seksuelle univers» av Ferdinand Wyller. Han skriver glitrende om hvordan dagens seksuelle fokus i kulturen er langt fra Guds opprinnelige plan, og får fram hva som ligger på Guds hjerte helt fra skapelsen av.

I tillegg har vi flotte reportasjer fra urbane Oslo med familien Rimestad og fra landlige Seim der vi møter vikingebøndene Silje og Ole Kristian Kjenes. Selv om rammene for disse to intervjuene er forskjellige, er innholdet i bunn og grunn det samme. Livet handler om å elske Gud og elske mennesker, og når du bruker deg selv og det du har, vil folk erfare Jesus gjennom deg. Som du forstår – her er det mye variert og godt stoff.

God lesning!

Se inni bladet ved å trykke her!

Tekst: Terje Dahle, leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK.

Teksten er publisert i FOLK 1/16. 

Blomstrende frimodighet

TerjeDahleTrodde du at troen hadde avgått med døden i Norge? Tro om igjen!

«På tro og Are» har gått sin seiersgang på NRK i høst. Der oppsøker den selverklærte ateisten Are Sende Osen ulike religiøse miljøer for å utforske tro blant folk i Norge. Han gjør det på en respektfull måte med humoristisk snert og folkelig undring. De som tenker at troen er i ferd med å avgå med døden i Norge, får seg en overraskelse når de ser disse programmene. Programmet får fram at troen på Gud er levende blant mange, samtidig som det er en stor variasjon av tro og kultur i det som beskrives. Noe er folkelig og spennende, og noe virker sært og spesielt. Men fellesnevneren er at tro på Gud blomstrer i landet vårt.

Norge i 2015 minner på mange måter om den første kristne tid: Stort religiøst mangfold, og miksing av egne utgaver av troen på Gud. Mange beklager seg over denne religiøse floraen, og lengter tilbake til situasjonen da Den norske kirke var monopolistene på tro. Jeg er ikke blant dem. Tvert imot tror jeg det er en velsignelse at vi har fått en reell religionsfrihet der staten ikke er koblet til en bestemt trosretning gjennom Den norske kirke. Historien forteller hvor galt det går når statsmakt og kirkemakt blandes. Men religionsfrihet er ikke nok. Denne friheten må brukes til å forkynne evangeliet om Jesus som Herre og Frelser.  

Evangeliet handler om at Jesus tilgir synd, gir mennesker nytt liv og at han helbreder syke. Han er den samme i går som i dag, og griper inn i menneskers liv. Derfor har vi i dette nummeret av FOLK fokus på helbredelse. I fokusdelen får du lese en artikkel av Per Arne Gjerde om det bibelske grunnlaget for helbredelse, og han skriver også en praktisk veiledning om hvordan du kan gå fram når du ber for syke. Det er stor åpenhet for forbønn for sykdom i Norge, og disse to artiklene tror jeg vil hjelpe flere å be for syke i sin omgangskrets. Vi har flere artikler som forteller historien til mennesker som har erfart Guds inngripen. Slike livsnære hverdagshistorier viser Guds hjertelag for mennesker. Det viser også hvor viktig det er at vi formidler hele evangeliet – også evangeliet om Jesu seier over sykdom. Historiene til Rita Ørnes og Johannes Knudsen viser hvor stort og avgjørende Guds inngrep i livene våre er når vi sliter med sykdom og plager.

I dagens religiøse mangfold trenger vi å heve røsten for Bibelens troverdighet. Og når vi gjør det, vil vi ikke dempe troen på Guds kraft til helbredelse. Det er troen på Bibelen som Guds ord som gir oss sunnhet, bærekraft og gudserfaring. Bibelen er full av eksempler på at forkynnelse i ord og i kraft gikk hånd i hånd. Derfor trenger vi som tror at Bibelen er Guds ord å frimodig formidle troen på Guds kraft og å be for syke. Når du leser dette nummeret av bladet tror jeg du får større frimodighet til nettopp det.

God lesning!

Tekst: Terje Dahle (leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK).

Teksten er publisert i FOLK 4/2015.

Motgang og fremgang

TerjeDahleNoe av hemmeligheten til veksten for Guds menighet i sør, er troen på Bibelen som Guds ord og troen på at Gud handler i vår hverdag ved Den hellige ånd.

Troen på Jesus har overlevd generasjoner og skiftende livsvilkår i to tusen år. Faktisk har motgang i mange tilfeller ført til større fremgang for Guds rike enn medgang. Når statsmakt og kirkemakt har funnet hverandre, har vi sett den dårligste utgaven av hva Guds folk er. Derfor er det ikke grunn til mismot når makta i Norge vil kjøre kristne ut i ytterkanten av samfunnet. Det som er avgjørende er vår reaksjon som kristne. Når vi vender oss til Gud og søker han mer enn statens hjelp og goodwill, vil vi erfare at Jesus bygger sin menighet.

Vi kan lære mye av de som i dag opplever vekst og fremgang på tross av vanskelige forhold. Tyngdepunktet for Jesu menighet i verden har de siste 40 årene flyttet seg fra rike og trygge nord til usikre og ofte fattige sør, fra Vesten til Asia, Afrika og Sør-Amerika. 60 prosent av alle kristne lever i dag utenfor vår vestlige del av verden – og antallet vokser. Noe av hemmeligheten til veksten for Guds menighet i sør, er troen på Bibelen som Guds ord og troen på at Gud handler i vår hverdag ved Den hellige ånd. Det er ikke mye kraft og framtidshåp der det kristne fellesskapet preges av spørsmålstegn ved Bibelens ord, dyrking av egne følelser og erfaringer, og manglende tiltro til at vanlige folk kan ta Jesu misjonsbefaling på alvor.

Vi tror at mennesker som brenner for Jesus og som lever det ut i sin hverdag vil se at budskapet om forsoning og frelse i Jesus vinner terreng i Norge. Derfor har vi to flotte intervjuer som rammer inn denne utgaven av bladet FOLK. Helt i starten kan du lese en reportasje om tre unge menn som deler en leilighet på Kampen i Oslo. Midt i det sekulære sentrum av Norge erfarer de at mennesker tar imot Bibelens budskap. De gjør de enkle tingene som å vise hjertelag og gjestfrihet, og deler hva de tror og hvem de tror på uten å be om unnskyldning. Mot slutten av bladet kan du lese et intervju med Gunnhild Røsnes på 97 år som fortsatt brenner for Jesus, og som lever i bønn og takknemlighet. Hun har møtt livets prøvelser med tro til Gud, og da blir ikke hjertet fylt av selvopptatthet, bitterhet og mismot. Disse to historiene viser hvorfor det er håp for kristendommen i Norge. Det er historien om vanlige mennesker som møter Jesus og finner hverandre. Da vil Jesu bønn om at vi skal elske hverandre slik at verden skal tro, bli oppfylt. Derfor vil du lese artikler i dette bladet om ekteskapet, om å leve sammen i kjærlighet i menigheten, og det å glede seg i Gud. For mange kan det virke som kjent stoff, men innholdet har sprengkraft til å skape forandring i din hverdag.     

Gud elsker mennesker, og han vil at folk skal møte ham. Bibelens Gud er ikke en pusling som begrenses av menneskers tanker og meninger. Gud er skaperen av himmel og jord, og vil vise seg for mennesker. Derfor har vi en fokusdel i denne utgaven av bladet som handler om Guds kraft. Vi vil sette søkelys på dette i tiden framover fordi Gud vil vise sin storhet og makt til et folk som har blitt blind for en Gud som gjør mer enn det vi forstår.

God lesning!

Tekst: Terje Dahle

Tips til lønnkammeret og husfellesskapet (FOLK 2-2015)

FOLK 2-2015

Punkt 1: La deg inspirere og motivere!

Bibelen forteller oss at Gud elsker oss med trofast kjærlighet. Også vi er kalt til å elske Gud og andre mennesker på samme måte. Det er dette pakt handler om. Hele nummeret består av ulike reportasjer, vitnesbyrd og undervisning om pakt:

 • “Jesus, Israel og paktene” er en artikkel som belyser hvordan Jesus oppfyller løftene i den gamle pakt.
 • At Jesus Kristus er hovedpersonen i Guds plan for verden skildres godt i artiklene “Håp for framtida” og “Nyskaping av verda”.
 • Pakt har betydning for relasjonene rundt oss. Dette framgår av mange av artiklene i bladet: “Se, som de elsker hverandre”, “Da verden ble snudd opp ned”, “Gå til den det gjelder”, “Ufullkomne mennesker – fullkomment fellesskap”, “Ein trygg heim” og “Uventet vennskap”.
 • Bibelen tegner et bilde av at måltid og pakt henger sammen. Derfor er det naturlig å ha med artikler om brødsbrytelsens plass i bladet: “Paktsmåltidet – heime og i forsamlinga” og “Deler brød og vin – og mye annet godt!”.

Punkt 2: Forstå betydningen av pakt

Pakt har betydning for familielivet. Ektefeller er knyttet til hverandre i pakt, noe som gjør at barn kan vokse opp i trygge relasjoner. På Lys & salt 2013 underviste Bente og Norleif Askeland om barneoppdragelse og det hjelpe barn til å bli disipler av Jesus. Du kan lytte til dette todelte seminaret her: Del 1Del 2.

Punkt 3: Del med hverandre i ditt husfellesskap

Les artiklene og diskuter stoffet på husgruppen eller bibelgruppen der du bor. Her er noen spørsmål som er nyttige å tenke over, og som kan lede samtalen i en god retning:

 • Hva betyr pakt for meg? Hvilke konsekvenser får det i mitt forhold til familie, venner og menighet?
 • Hvilke utfordringer møter vi i kulturen og samfunnet rundt det å leve i pakt?
 • Hva gjør budskapet om pakt med oss og vårt engasjement i samfunnet?

Punkt 4: Anbefalt bibellesning

De 66 bøkene i Bibelen representerer ulike ting Gud ønsker å formidle til oss. Ved å meditere på Ordet, får vi hjelp til å få et rett perspektiv på situasjonen vi selv står i. For å kunne fullføre løpet som venter oss, vil ulike bøker i Bibelen hjelpe oss på litt ulike områder. Her er to anbefalinger i egen bibellesing i ukene framover:

Femte Mosebok består hovedsaklig av talen Moses holdt til Israelsfolket før de skulle innta Kanaan. Moses framhevet at Israel var Guds folk på grunnlag av pakt. På grunn av Guds trofaste kjærlighet mot dem, fikk de overlevert loven. Loven var bygget på Guds nåde og på et liv i tro og tillit til Gud. Vi lærer mye om hva pakt er ved å lese og tenke over det som står i Femte Mosebok.

Hebreerbrevet tar opp forholdet mellom den gamle og den nye pakt på en grundig måte. Der brukes ord som bedre, større og høyere for å forklare forskjellen mellom paktene. Brevet viser at den nye pakt i Jesus overgår den gamle pakten, som Moses var mellommann for.

 • Les bakgrunnstekst om Femte Mosebok på Bibelsiden.no her.
 • Les bakgrunnstekst om Hebreerbrevet på Bibelsiden.no her.

Punkt 5: Hvem trenger en oppmuntring?

Søk Gud om det er noen i ditt husfellesskap eller menighet som trenger en oppmuntring om å leve i pakt. Er det noen du kjenner som trenger fellesskap, omtanke og en opplevelse av å være inkludert? Vær en trofast paktsvenn ved å gå i forbønn for dem og oppmuntre dem til å tjene Herren!

Pakt – gammelt begrep, topp aktuelt innhold

TerjeDahleKjernen i pakt er å leve i trofast kjærlighet. Det er noe mennesket lengter etter, men som for mange blir en uoppnåelig drøm. De gode nyhetene er at Jesus er den nye pakt. Han har vist hva pakt er og han har gitt oss livet slik at vi kan følge i hans fotspor.

Vi blir født inn i et samfunn der selvrealisering står i høysetet. Prestasjoner er det viktigste, og dess flere områder vi presterer på dess bedre. Resultatet er stadig flere stressede barn, frustrerte tenåringer, urolige foreldre og ensomme eldre. Fellesskap og samhold ofres i prestasjonsjaget, og mange grupper i samfunnet vårt faller igjennom og havner utenfor det gode selskap. Ensomhet, relasjonsbrudd og psykiske lidelser er hverdagen for stadig flere.

Gud elsker alle mennesker, og har en bedre veg. Han inviterer oss som sitt folk til å realisere Jesus. Det er å gå mot strømmen i vår kultur. Det er så radikalt at Jesus sier at den som vil følge ham må fornekte seg selv og ta korset opp. Derfor er Jesus-realisering det motsatte av selvrealisering. Det er en kultur preget av raushet, trofasthet, utholdenhet, vennlighet og personlig offer. Det er å sette andre høyere enn seg selv, og frukten av denne kulturen er nærhet, vennskap og fellesskap for alle mennesker. Vi tror at Jesus-kultur har gode vekstvilkår i landet vårt. Når flere og flere mister grepet i jaget etter å være vellykket, vil alternativet som Jesus og hans folk representerer bli tydeligere.

I denne utgaven av bladet FOLK handler alle artiklene på en eller annen måte om pakt. Ordet pakt får kanskje mange til å sperre opp øynene og lure: Hva har det med 2015 og Norge å gjøre? Men innholdet i begrepet er topp aktuelt. Pakt er en viktig del av Jesus-realisering. Kjernen i pakt er å leve i trofast kjærlighet. Det er noe mennesket lengter etter, men som for mange blir en uoppnåelig drøm. De gode nyhetene er at Jesus er den nye pakt. Han har vist hva pakt er og han har gitt oss livet slik at vi kan følge i hans fotspor.

Vi inviterer vi deg til å lese dette nummeret av FOLK og finne Jesu fotspor i artiklene. Med denne utgaven ønsker vi å gi deg en oversikt over og innsikt i hva pakt er, og videre hjelpe deg å være en etterfølger av Jesus som lever i trofast kjærlighet.

Innføring i begrepet pakt får du i artiklene «Pakt – hvaforno?» av Arne Olav Røe, «Lev lurt» av Håvard Kjøllesdal og «Jesus, Israel og paktene» av Lars Gunnar Solheim. Resten av bladet handler om de praktiske sidene av den nye pakten i Jesus. Det handler om å leve sammen i livgivende og trofaste relasjoner der vennskap vokser fram og varer. Dette skriver Per Filip Osland om i «Se, som de elsker hverandre» og jeg selv i «Da verden ble snudd opp ned».

Å leve sammen som mennesker er krevende i perioder. Å leve i pakt hjelper oss til å leve i relasjoner med seier og mestring. Artiklene «Gå til den det gjelder» av Kirsti Wågø og «Ufullkomne mennesker – fullkomne fellesskap» viser hva det betyr i praksis.

Pakt og ekteskap er to sider av samme sak. I «Nesten skilt» får vi høre historien om et ekteskap i oppløsning som blir en ektepakt der kjærligheten rår.

Felles måltid og pakt henger sammen. Gud vil gjenreise forståelsen av kjærlighetsmåltidet og Herrens måltid. Les artiklene «Paktsmåltidet – heime og i forsamlinga» av Norleif Askeland og intervjuet «Deler brød og vin – og mye annet godt», og la deg bli fornyet i forståelsen av brødsbrytelsen. Vi har også intervjuer skrevet av Eilen A. Olsen og Stein Ørnhaug som viser hvor praktisk, jordnært og livgivende et liv i pakt er. Erling Thu skriver om det levende håpet som evangeliet gir, ikke bare for dette livet, men også for evigheten sammen med Jesus.

Gud vil at folk i Norge skal se enhet og kjærlighet blant kristne. Når vi gjenreiser forståelsen og livet i den nye pakt, vil folk si «Se, som de elsker hverandre!»

God lesning!

Tekst: Terje Dahle

Lederartikkelen er hentet fra FOLK 2-2015.

Tips til lønnkammeret og husfellesskapet (FOLK 1-2015)

Folk_1-2015_forside500

Fokusdelen i nummer 1-2015 av bladet FOLK handler om betydningen av korset. Her er noen tips til hvordan du kan jobbe med dette temaet i ditt personlige liv, og i ditt husfellesskap og menighet. 

 

Punkt 1: La deg inspirere og motivere!

Bladet består av ulike reportasjer, vitnesbyrd og undervisning om ulike tema. Artiklene i fokusdelen av bladet (side 58-85) får fram ulike sider ved korset. Disse artiklene er det vel verdt å lese!

 • Hva er det med korset? er en grunnleggende innføring i hva Bibelen sier om korset.
 • Historien om Frode – jordnær og himmelvendt og Nå er det alvor er sterke historier om hvordan enkeltmennesker får et møte med Jesus og korsets liv.
 • Flunkanes nye klea er et utdrag fra Kolosserbrevet på nordnorsk dialekt som beskriver overgangen til det nye livet i Kristus.
 • Løven, lammet og hvetekornet viser at å lide for evangeliet er en vei til framgang for Guds rike.
 • Leva som ein ny skapning får fram at korset ikke bare er et sted hvor vi dør fra det gamle, men at vi blir født inn i et nytt og himmelsk liv.

Punkt 2: Forstå betydningen av korset

Korset er mer enn en historisk begivenhet for 2000 år siden. Korset har å gjøre med hvem Gud er, og hvordan Gud vil forvandle verden til et uttrykk for hans herlighet. For å gripe mer av dybden i Kristi kors, anbefaler vi undervisningsserien til Earn Baxter (1914-1993). (Lydundervisning på engelsk).

The Cross (01)
The Cross (02)
The Cross (03)
The Cross (04)

Punkt 3: Del med hverandre i ditt husfellesskap

Les artiklene og diskuter stoffet på husgruppen eller bibelgruppen der du bor. Her er noen spørsmål som er nyttige å tenke over, og som kan lede samtalen i en god retning:

 • I 2 Kor 5,16-17 står det at vi ikke lenger kjenner hverandre på menneskelig vis, men at vi er nye skapninger i Kristus. Hvordan gjenkjenner vi dette hos hverandre?
 • I hvilke områder trenger vi å ta på oss lidelse, ved å stå opp for evangeliet selv om man vil møte motstand fra omgivelsene?
 • Hva er de tre viktigste områdene hvor vi trenger å støtte hverandre til å leve fri fra verdens idealer og overgitt til Jesus Kristus?

Punkt 4: Anbefalt bibellesning

De 66 bøkene i Bibelen representerer ulike ting Gud ønsker å formidle til oss. Ved å meditere på Ordet, får vi hjelp til å få et rett perspektiv på situasjonen vi selv står i. For å kunne fullføre løpet som venter oss, vil ulike bøker i Bibelen hjelpe oss på litt ulike områder. Her er to anbefalinger i egen bibellesing i ukene framover:

Daniels bok er en fantastisk beretning om en gudsmann som levde korsets liv – overgitt til Guds vilje både i motgang og medgang. Når kongen forbød tilbedelse til noe andre enn kongen selv, gikk Daniel hjem og ba til Gud, akkurat som han hadde gjort dagen før. Daniel kjempet ikke for å tviholde på sin posisjon i kongens hoff, men overlot til Gud hvilken posisjon og innflytelse han skulle ha under forskjellige konger. Daniel er et forbilde for oss i å leve for Herren i et sekulært samfunn.

Kolosserbrevet er meget aktuelt i vår tid. Selv om mange nordmenn distanserer seg fra organisert religion, blomstrer folkereligiøsiteten i Norge. Man kan shoppe livssyn og ideer og lage sin egne forestillinger om hvordan verden henger sammen. Ifølge Paulus bidrar alt dette bare til en ting – at egoet vårt blir tilfredsstilt. Heldigvis har Gud en løsning på dette – korsets liv. Ikke bare legger vi av det gamle livet, men vi tar imot det nye livet fra Gud og lar han virke i oss med sin ånd. Da vil ikke lenger egoet vårt stå i veien for å leve i fred med familie, kolleger og søsken i troen.

 • Les bakgrunnstekst om Daniels bok på Bibelsiden.no her.
 • Les bakgrunnstekst om Kolosserbrevet på Bibelsiden.no her.

Punkt 5: Hvem trenger en oppmuntring?

Søk Gud om det er noen i ditt husfellesskap eller menighet som trenger en oppmuntring om å leve korsets liv. Er det noen som har en vanskelig periode i livet sitt med mye motstand og press fordi de er kristne? Vær en trofast venn ved å gå i forbønn for dem og oppmuntre dem til å tjene Herren!